Redskin

Hair/Makeup: Betty Amrhein
Model: Johanna by MegaModels & Aurora by JayJay Models
Fashion: Danny Reinke